_VALENCIÀ

Variacions sobre el plànol és un cicle d’accions públiques i privades que, dins de la línia de programació IVAM Produce, es desenvoluparan entre 2019 i 2020 i el principal interés d’aquest és la producció de diferents propostes artístiques a partir d’una trobada de manera radical amb el territori, això és, de la interacció directa amb el context urbà, social i cultural on se situa l’IVAM: el barri del Carme.

– Un programa d’accions orgàniques que suposen un enfrontament al risc de la trobada directa amb el territori i parteixen d’una intuïció abstracta de treballar en els límits del museu, i sota el signe de la interrelació entre diferents agents connectats per unes coordenades geogràfiques determinades. 

– Una forma d’enteniment del procés de treball en comú compost per diferents possibilitats especulatives que poden o no tindre continuïtat i que en algun moment s’entrecreuen per a després seguir la seua pròpia direcció.

– Una forma de trobada enmig d’un viatge sense mapa, i sense destinació, com a signe d’existència i com a font de coneixement. Una trobada entre dues persones que obri la possibilitat a una compressió del nosaltres. 

– Un viatge cap a l’enteniment de la complexitat de la superfície. 

– Un acte d’exposició i obertura vertiginosa en què sorgeix la possibilitat d’una relació d’intercanvi que implanta un estat de violència en què es possibilita el fet que siguem transformats, alterats… 

Aquest cicle d’accions implica un reconeixement absolut del risc, no sols creatiu, sinó aquell al qual ens exposem quan treballem en contextos “extrainstitucionals” i la possibilitat d’acceptar la nostra vulnerabilitat per la interacció amb l’altre.  

En aquest viatge, considerem la importància d’aquest diari, com quelcom fonamental per a la no‑pèrdua de la memòria i com a element de documentació del procés i d’aquestes accions que moltes seran de caràcter quasi invisible. El procés com a forma de viatge ens descriu de què estem compostos i ens dona les claus de nous objectius, trobades, aproximacions…  

(*) Variacions sobre el plànol, Eusebio Sempere; Serigrafia sobre tela, 90cm x 90cm. 1975
_CASTELLANO

Variaciones sobre el plano es un ciclo de acciones públicas y privadas que, dentro de la línea de programación IVAM produce, serán desarrolladas entre 2019 y 2020 y cuyo principal interés es la producción de diferentes propuestas artísticas a partir de un encuentro de forma radical con el territorio, esto es, de la interacción directa con el contexto urbano, social y cultural donde se ubica el IVAM: el barrio del Carmen. 

– Un programa de acciones orgánicas que suponen un enfrentamiento al riesgo del encuentro directo con el territorio y parten de una intuición abstracta de trabajar en los límites del museo, y bajo el signo de la interrelación entre diferentes agentes conectados por unas determinadas coordenadas geográficas. 

– Una forma de entendimiento del proceso de trabajo en común compuesto por diferentes posibilidades especulativas que pueden o no tener continuidad y que en algún momento se entrecruzan para después seguir su propia dirección.

–  Una forma de encuentro en medio de un viaje sin mapa, y sin destino, como signo de existencia y como fuente de conocimiento. Un encuentro entre dos personas que abre la posibilidad a una compresión del nosotros. 

– Un viaje hacia el entendimiento de la complejidad de la superficie. 

– Un acto de exposición y abertura vertiginosa donde surge la posibilidad de una relación de intercambio que implanta un estado de violencia donde se posibilita el hecho de que seamos transformados, alterados … 

Este ciclo de acciones, implica un reconocimiento absoluto del riesgo, no sólo creativo, sino aquel al que nos exponemos cuando trabajamos en contextos “extrainstitucionales” y la posibilidad de aceptar nuestra vulnerabilidad por la interacción con el otro.  

En este viaje, consideramos la importancia de este diario, como algo fundamental para la no pérdida de la memoria y como elemento de documentación del proceso y de estas acciones que muchas serán de carácter casi invisible. El proceso como forma de viaje, nos describe de qué estamos compuestos y nos da las claves de nuevos objetivos, encuentros, aproximaciones…  

(*) Variaciones sobre el plano, Eusebio Sempere; Serigrafía sobre tela, 90cm x 90cm. 1975